Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w
dniu 16 sierpnia 2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Aviva
Investors Poland S.A. działającego:

– jako podmiot któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi
funduszy inwestycyjnych, których jest organem;

– w imieniu i na rzecz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”),

dotyczące zwiększenia przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w
City Interactive S.A. oraz przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów
w City Interactive S.A.

Przekroczenie przez Fundusze progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
nastąpiło w wyniku transakcji kupna dokonanej w dniu 4 sierpnia 2011
roku (rozliczanej w dniu 10 sierpnia 2011 roku)

W konsekwencji w/w zdarzenia Fundusz posiada 683.104 akcji Emitenta, co
stanowi 5,40% kapitału zakładowego Emitenta i stanowi 5,40% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

[Dowiedz się więcej]