W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2011 Zarząd
ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że w dniu 27
czerwca 2011 roku Emitent otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych o
ustanowieniu hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego
przysługującego Emitentowi do dnia 5 grudnia 2090 roku na nieruchomości
składającej się z działki nr 3/2 położonej w Poznaniu przy ulicy
Jasielskiej 10a oraz prawie własności budynków usytuowanych na tej
działce, a objętych księgą wieczystą Nr PO1P/00182729/9 prowadzoną przez
Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg
Wieczystych.

Wyżej wymieniona hipoteka została ustanowiona do kwoty 12.935.000,00
złotych na rzecz obligatariuszy obligacji serii A:2011 o numerach od 1
do 199 bez ich imiennego wskazania, wyemitowanych przez Emitenta i
zabezpiecza roszczenia tych obligatariuszy wynikające z emisji obligacji
serii A:2011. Hipoteka stanowi zabezpieczenie wartości nominalnej
obligacji w łącznej wysokości 9.950.000,00 złotych, odsetek naliczanych w
przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wykupu obligacji, kosztów
związanych z zaspokojeniem powyższych roszczeń z przedmiotu hipoteki
oraz odsetek w wysokości 3,8%. Wpisu w księdze wieczystej dokonano w
dniu 15 czerwca 2011 roku.

Emitent informuje także, iż w raporcie bieżącym nr 17/2011, pojawiła
się omyłka pisarska odnosząca się do łącznej wartości nominalnej
obligacji, które stanowią przedmiot zabezpieczenia hipoteką (było
9.935.000,00 zł, winno być 9.950.000,00 zł).

Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z powołaną emisją obligacji
zawarł w dniu 25 maja 2011 roku ze spółką pod firmą Polski Fundusz
Hipoteczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę o pełnienie funkcji
administratora hipoteki przy emisji obligacji („Administrator
hipoteki”), który zgodnie z art. 7 ust. 1a Ustawy z dnia 29 czerwca 1995
roku o obligacjach, wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego
we własnym imieniu lecz na rachunek obligatariuszy.

Emitent informuje podnato, że pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi
lub nadzorującymi Emitenta a Administratorem hipoteki (i osobami
zarządzającymi lub nadzorującymi Administratora hipoteki) nie istnieją
żadne powiązania, natomiast jednym z obligatariuszy jest prokurent
Emitenta.

Wartość aktywów, na których ustanowiono w/w zabezpieczenie w księgach
rachunkowych Emitenta wynosi na dzień 31 marca 2011 roku: 8.403.253,73
złotych. Wartość rynkowa nieruchomości na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wynosi:
11.716.025,00 złotych.

Hipoteka została ustanowiona na aktywach o znacznej wartości
(przekraczających 10% kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 marca 2011
roku) i stanowi conajmniej 100% wartości aktywów o znacznej wartości na
których została ustanowiona.