Zarząd
COMPLEX informuje, że w dniu 25 lipca 2011 r. otrzymał zawiadomienie z
Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych o
ustanowieniu na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach
hipoteki umownej na kwotę 15.000.000,00 złotych. Hipoteka została
ustanowiona na zabudowanej nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości
Osiedle Niewiadów 47, gmina Ujazd należącej do Emitenta, dla której
prowadzona jest księga wieczysta o numerach PT1T/00062438/0.

Wpisu dokonano w dniu 22 lipca 2011 roku. Hipoteka umowna kaucyjna
ustanowiona została dla zabezpieczenia spłaty limitu wierzytelności, o
którym COMPLEX informował w raporcie bieżącym nr 24/2011 z dnia 22 lipca
2010 roku.

Wartość aktywów, na których ustanowiono w/w zabezpieczenie w księgach
rachunkowych Emitenta wynosiła na dzień 30.06.2011 r. 492.081,25 zł.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta, a ING Bank Śląski S.A. nie istnieją żadne powiązania.

Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach przekracza 10% kapitałów własnych.