Zarząd COMPLEX informuje, że w dniu 23 grudnia 2011
roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w
Łodzi Wydział XV Gospodarczy – Rejestr Zastawów z dnia 20 grudnia 2011
roku o dokonaniu wpisu zastawu na mieniu ruchomym należącym do COMPLEX w
rejestrze zastawów na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem zastawu są zapasy towarów handlowych stanowiących własność
COMPLEX , których najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 9 mln zł.

Ustanowienie zastawu na aktywach COMPLEX stanowi zabezpieczenie
wykonania umowy kredytowej nr 03/128/06/Z/VV z dnia 29 listopada 2006
roku, o której Emitent informował m.in. w raporcie bieżącym nr 53/2011 z
dnia 16 listopada 2011 roku. Umowa ta została aneksowana w dniu 30
listopada 2011 roku, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr
57/2011 roku z dnia 3 grudnia 2011 roku.

Zarząd COMPLEX oświadcza, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy
spółką COMPLEX i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółkę
COMPLEX, a BRE Bankiem S.A., na rzecz którego ustanowiono zastaw.

Aktywa, na których ustanowiono zastaw, zostały uznane za znaczące, gdyż
ich wartość przekracza równowartość 1.000.000 Euro w przeliczeniu na
złote wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu publikacji
niniejszego raportu.