Zarząd Amica Wronki Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym (11 bm.) podjęto Uchwałę Zarządu Nr 01/VIII/2011 o utworzeniu Oddziału Spółki, stanowiącego wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej wykonywanej przez Spółkę poza głównym miejscem wykonywania działalności (zakładem
głównym), przy zastrzeżeniu, że Oddział Spółki nie będzie samodzielnie zatrudniał pracowników ani prowadził odrębnej księgowości.

Oddział będzie prowadził działalność polegającą na:

a) tworzeniu i wdrażaniu strategii marki Amica przez pryzmat wszystkich kanałów
komunikacji z partnerem i konsumentem (m.in. opracowanie, nadzorowanie i
realizacja zadań z obszaru: komunikacji produktowej i wizerunkowej, zarządzania
markami, analizy i badań rynkowych),

b) współtworzeniu strategii komunikacji marketingowej Grupy Kapitałowej Amica
Wronki.

Oddział będzie działał pod firmą: Amica Wronki Spółka Akcyjna Oddział we Wronkach.
Stanowisko Dyrektora Oddziału posiadającego pełnomocnictwa do kierowania
i prowadzenia spraw spółki powierzono Panu Robertowi Drożyńskiemu, (zatrudnionemu w
Spółce na stanowisku Dyrektora ds. Komunikacji Marketingowej).