Zarząd COMPLEX S.A. informuje, iż w dniu 19 marca
2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 3
powołało Panią Marię Krystynę Dąbrowską do składu Rady Nadzorczej
COMPLEX S.A.

Doświadczenie zawodowe:

Pani Maria Krystyna Dąbrowska posiada wykształcenie średnie.

W latach 1963- 1969- kierownik działu administracji w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego nr 4;

W latach 1969- 1974- kierownik sekcji kadr i szkoleń w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Ogrodniczych;

W latach 1974- 1978- kierownik sekcji spraw osobowych w Spółdzielni Gastronomicznej;

W latach 1978- 1991- zastępca kierownika działu służb pracowniczych, w
latach 1991- 1999 kierownik działu służb pracowniczych w Łódzkim
Przedsiębiorstwie Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o.;

W latach 1991- 2003- ławnik Sądu Okręgowego w Łodzi, IV Wydział Karny.

Pani Maria Krystyna Dąbrowska urodziła się w 1944 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Maria Krystyna Dąbrowska nie
prowadzi działalności poza Emitentem i nie uczestniczy w spółce
konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Maria Krystyna Dąbrowska nie jest wpisana
do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym.