Działając na podstawie § 83 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009
roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 roku, poz. 133)(dalej: “Rozporządzenie”) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie
oświadcza, iż zamiarem VOXEL S.A. jest przekazywanie skonsolidowanych raportów
kwartalnych, zawierających kwartalną informację finansową, obejmującą informacje
określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia.