Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, iż 6 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki przeznaczyło na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
kwotę 6.971.411,30 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset
siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście złotych 30/100), tj.
0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.

Walne Zgromadzenie uchwaliło, że uprawnionymi do otrzymania dywidendy są
Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 22 czerwca
2011r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w
terminie do dnia 8 lipca 2011r. (termin wypłaty dywidendy). Łączna
liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9.959.159 akcji.