Raport bieżący 42/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 listopada 2022 r. do Spółki wpłynął odpis pozwu, wniesionego w dniu 12 lipca 2022 r. wspólnie przez pana Cezarego Waczków oraz spółkę Glad Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o stwierdzenie nieważności uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu, lub ewentualnie o uchylenie tej uchwały.