Raport bieżący 27/2022

 

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lipca 2022 r. do Spółki wpłynął odpis pozwu wniesionego przez spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o stwierdzenie nieważności uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 9 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu lub o uchylenie tej uchwały, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia objętego powództwem poprzez wstrzymanie wykonalności zaskarżonej uchwały.