Raport bieżący 5/2024

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2024 r. w godzinach wieczornych do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd. z siedzibą w Nikozji, o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta następujących spraw:

1) zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej Emitenta z 5 do 6 osób oraz

2) powołanie Pana Wiesława Żyznowskiego do Rady Nadzorczej Emitenta.

Do wniosku dołączone zostały projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.

 

Zarząd Emitenta uwzględni złożony wniosek akcjonariusza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.