Raport bieżący z plikiem 24/2022

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2022 r. otrzymał od spółki ANABAZA RAIF V.C.I.C Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, będącej akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad tego Zgromadzenia następujących spraw:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;

2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3) zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;

5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.;

6) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.;

7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.;

8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia;

9) zamknięcie obrad.

 

Wniosek akcjonariusza zawiera również projekty uchwał w sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad. Treść wniosku akcjonariusza Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl