Raport bieżący 10/2022

 

Zarząd „K2 Holding” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r. Zarząd Emitenta podpisał wniosek w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.

 

Zgodnie z wnioskiem Zarząd rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 1.994.092,90 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100) na wypłatę dywidendy przez Spółkę.

 

Jednocześnie Zarząd rekomenduje wypłatę przez Spółkę dywidendy w kwocie 8,40 zł (słownie: osiem złotych czterdzieści groszy) na jedną akcję Spółki tj. w łącznej kwocie 19.468.302 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote).

 

Zgodnie z wnioskiem Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w części z zysku za rok obrotowy 2021 powiększonego zakumulowane przez Spółkę kapitały dywidendowe w tym kapitały zapasowe utworzone z zysku, którymi dysponuje Spółka, a w pozostałym zakresie w formie zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022.

 

Środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić, w szczególności z przychodów uzyskanych z transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej Oktawave S.A., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr RB 9/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

 

Przedmiotowy wniosek Zarządu zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania.

Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich