Raport bieżący 30/2024

Zarząd „Fabrity Holding” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14 maja 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę i przyjął wniosek w sprawie zarekomendowania podziału zysku za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy.

 

Zgodnie z wnioskiem Zarząd wnosi o dokonanie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 8.186.663,60 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 60/100) w następujący sposób:

1) kwotę 7.364.571,50 zł (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki („Dywidenda”);

2) pozostałą część zysku tj. kwotę 822.092,10 zł (słownie: osiemset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote 10/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

 

Liczba wszystkich akcji Emitenta wynosi 2.266.022. W związku z tym Dywidenda w przeliczeniu na jedną akcję wynosi 3,25 zł (słownie: trzy złote i 25/100 groszy).

 

Decyzja podyktowana jest tym, że zgodnie z polityką dywidendową Spółki uchwaloną przez Zarząd Spółki założeniem jest coroczna wypłata dywidendy Akcjonariuszom Spółki w wysokości minimum 50% skonsolidowanego zysku netto z działalności operacyjnej za rok poprzedni.

 

Skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy 2023 r. wynosi 14.048.678,97 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 97/100 groszy), wobec czego 50 % skonsolidowanego zysku netto wynosi 7.024.339,49 zł (słownie: siedem milionów dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych, 49/100 groszy).

 

Zarząd wnioskuje o ustalenie dla Dywidendy dnia dywidendy na dzień 25 czerwca 2024, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 czerwca 2024 roku.

 

Środki na wypłatę dywidendy będą pochodzić ze środków gotówkowych uzyskanych z transakcji sprzedaży spółek zależnych segmentu marketingowego, o której Emitent poinformował Raportem bieżącym 19/2023 z dnia 22 września 2023 r. Rekomendacja Zarządu jest zgodna z informacją zawartą w Raporcie bieżącym nr 31/2023 z dnia 11 października 2023 r. w zakresie przewidywanych kwot i sposobów dystrybucji środków do Akcjonariuszy.

 

Przedmiotowy wniosek Zarządu zostanie przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania. Ostateczna decyzja w sprawie dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich