Raport bieżący 11/2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych, wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej za I kwartał 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi (tj. I kwartał 2023r.):

 

Wstępne skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I kwartał 2024 roku:

– przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły 42 860 tys. zł, wobec 67 944 tys. zł w I kwartale 2023r., co stanowi spadek o 37% w stosunku do okresu porównywalnego;

– zysk brutto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniósł 6 764 tys. zł, wobec 15 606 tys. zł, co stanowi spadek o 57% w stosunku do okresu porównywalnego;

– wynik netto z działalności kontynuowanej wyniósł 2 205 tys. zł zysku wobec 7 267 tys. zł zysku netto z działalności kontynuowanej w I kwartale 2023r., co stanowi spadek o 69,7% w stosunku do okresu porównywalnego.

 

Wstępne jednostkowe wybrane dane finansowe COMPREMUM S.A. za I kwartał 2024 roku:

– przychody ze sprzedaży wyniosły 23 991 tys. zł, wobec 23 508 tys. zł w I kwartale 2023r.;

– zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1 229 tys. zł, wobec 2 202 tys. zł co stanowi spadek o 44% w stosunku do okresu porównywalnego;

– wynik netto wyniósł 162 tys. zł straty wobec 278 tys. zł zysku netto w I kwartale 2023r.

 

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania raportu okresowego za I kwartał 2024r., w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie ostatecznych wartości, względem wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym.

 

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Spółki za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na istotne zmiany względem okresu porównywalnego.