Raport bieżący 14/2024

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 16 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy COMPREMUM za lata 2024 oraz 2025.

Rada Nadzorcza zdecydowała powierzyć:

1) przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2024 roku oraz 2025 roku, oraz

2) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za lata 2024 oraz 2025,

 

spółce Moore Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4326.