Raport bieżący 25/2022

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 22/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku, Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 25 lipca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy COMPREMUM za lata 2022 oraz 2023.

Rada Nadzorcza zdecydowała powierzyć:

1) przeprowadzenie przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za I półrocze 2022 roku oraz 2023 roku, oraz

2) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego COMPREMUM S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPREMUM za lata 2022 oraz 2023,

 

spółce Moore Polska Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 4326.