Raport bieżący 17/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki, w dniu dzisiejszym podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3767, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) do dokonania przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej K2, sporządzonych za pierwsze 6 miesięcy 2022, 2023 i 2024 roku oraz roku 2022, 2023 i 2024.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich