Zarząd Apator SA informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 23 stycznia 2012
r. dokonała wyboru firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k. do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
na lata 2012 – 2013 (jednostkowych i skonsolidowanych). Firma KPMG Audyt
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Chłodnej 51, wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3546.

Apator SA korzystał z usług firmy KPMG Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k w zakresie badania sprawozdań finansowych za
2011 rok.

Rada Nadzorcza Apator SA dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do
badania sprawozdań finansowych zgodnie z § 20 Statutu Spółki Apator SA
tj. w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych
mu zadań. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat.

Podstawa prawna raportu: paragraf 5 ustęp 1 pkt. 19 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.131.1080).