Zarząd
TIM SA z siedzibą w Siechnicach działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt
19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
niniejszym informuje, iż w dniu 20.02.2012r Rada Nadzorcza TIM SA ,
działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r (
Dz. U.02,76,694 ) o rachunkowości oraz zgodnie z par. 24 ust.4 pkt.3
Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie ul. Rakowiecka 41/27, wpisanej na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3149, jako
podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego za rok 2011 oraz za rok
2012r, jak również do dokonania przeglądu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej TIM sporządzonego na dzień 30.06.2012r.

Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż Spółka korzystała wcześniej z
usług firmy HLB M2 Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdania
finansowego za rok 2009r i 2010, przeglądu sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 30.06.2010r oraz na dzień 30.06.2011r .

Ponadto firma HLB M2 Audyt Sp. z o.o. została wybrana przez Radę
Nadzorczą TIM SA do badania jednostkowego sprawozdania finansowego TIM
SA sporządzonego za rok 2011 oraz za rok 2012r, jak również do
dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA
sporządzonego na dzień 30.06.2012, o czym Emitent informował w raporcie
bieżącym nr 7/2011r przekazanym do publicznej wiadomości w dniu
18.03.2011r.