Na
podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim, Zarząd „Budopol-Wrocław” S.A. podaje
do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 31 maja
2011 roku podjęła uchwałę nr 9/2011 w sprawie wyboru spółki ECA
Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Praskiej 6/5, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz.
3115 jako podmiotu uprawnionego do dokonania audytu w zakresie przeglądu
śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2011 roku,
oraz badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku. Emitent korzystał z
usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w
roku 2010.