Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd GANT
Development S.A. informuje, że w dniu 16 czerwca 2011 roku otrzymał
zawiadomienie od Przewodniczącego Rady Nadzorczej, iż Rada Nadzorcza
Emitenta podjęła Uchwałę nr 1/VI/2011 w sprawie wyboru spółki Deloitte
Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 73, jako
podmiotu uprawnionego do dokonania audytu w zakresie przeglądu
sprawozdań finansowych jednostkowych Emitenta oraz skonsolidowanych
Grupy Kapitałowej GANT Development S.A. za rok 2011.

Spółka korzystała już wcześniej z usług spółki Deloitte Audyt Sp. z
o.o., która przeprowadzała badanie sprawozdania finansowego Emitenta w
zakresie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za okres sześciu miesięcy zakończony
dnia 30 czerwca 2010 roku oraz badania skonsolidowanego i jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010
roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.