Rada Nadzorcza COMPLEX S.A. w dniu 17 czerwca 2011
roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych.

Wybrany podmiot:

Deloitte Audyt Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 19

00- 854 Warszawa

Firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową
Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 73.

Wybór audytora został dokonany zgodnie z art. 26 ust. 7 Statutu Spółki
oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Audytor
został wybrany do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego
COMPLEX S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej COMPLEX S.A. za rok obrotowy, kończący się 31 grudnia 2011
roku oraz przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego COMPLEX S.A. i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX
S.A., które sporządzone będą za okres 6 miesięcy, kończący się 30
czerwca 2011 roku. Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas wykonania
przedmiotu umowy.

Emitent korzystał wcześniej z usług Deloitte Audyt Sp. z o.o. w latach
2009 – 2010 w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych.