Zarząd ADVADIS S.A
informuje, iż w dniu 07 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki, dokonała wyboru firmy AT
Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alei Niepodległości
124/19, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu
półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011. AT Partner Sp. z o.o. jest wpisana na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną
przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3034.

Spółka nie korzystała wcześniej z usług AT Partner Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami zawodowymi.

Umowa na wykonanie badania sprawozdań finansowych za 2011 rok zostanie
zawarta na okres potrzebny do realizacji powierzonych zadań.