Raport bieżący 14/2024

Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne, nieaudytowane, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za 12 miesięcy 2023 roku.

 

Dane za rok 2023 wobec analogicznych danych za rok 2022, obejmujące segment Software (Fabrity) i segment SSC (Fabrity Holding) wraz z wyłączeniami.

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

68,7 mln zł wobec 53,4 mln zł (wzrost o 15,3 mln zł, +28,7% r/r);

* Przychody operacyjne

62,4 mln zł wobec 46,5 mln zł (wzrost o 15,9 mln zł, +34,2% r/r)

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

6,5 mln zł wobec 5,0 mln zł (wzrost o 1,5 mln zł, +31,0% r/r);

* EBITDA:

8,8 mln zł wobec 7,6 mln zł (wzrost o 1,2 mln zł, +15,1% r/r);

* Wynik netto:

14,3 mln zł wobec 25,1 mln zł (zmiana o -10,8 mln zł, -43,1%, przy niższej o 11,6 mln zł wysokości zaksięgowanego zysku ze zbycia spółek zależnych)

 

Prezentowane szacunkowe wyniki obejmują na poziomie operacyjnym segment biznesowy Software i segment SSC. Wstępne skonsolidowane wyniki Grupy Fabrity za rok 2023 wskazują na wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 15,3 mln zł, tj. o blisko 29%, do poziomu 68,7 mln zł. Przychody operacyjne Grupy zwiększyły się w jeszcze szybszym tempie – o 34,2% r/r, tj. o 15,9 mln zł, do poziomu 62,4 mln zł. Wzrost ten Grupa zawdzięcza rozwojowi biznesu spółki zależnej Fabrity , która zanotowała w roku 2023 rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży i przychodów operacyjnych przy wzroście tych ostatnich o 32% r/r.

 

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej za rok 2023 wyniósł 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r i nominalnie o 1,5 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA za rok 2023 kształtował się na poziomie 8,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15,1% r/r i nominalnie o 1,2 mln zł. Należy jednocześnie podkreślić, iż wyniki roku 2023 zostały osiągnięte w wymagających warunkach rynkowych, wynikających przede wszystkim z istotnego pogorszenia koniunktury na rynku IT i znacznych wahań kursów walut z trendem umacniania się polskiej waluty, niekorzystnym z punktu widzenia eksportera usług. Pomimo tego spółka Fabrity istotnie zwiększyła skalę działania, szczególnie w drugim półroczu roku 2023.

 

W 2023 roku Grupa wypracowała szacunkowo zysk netto na poziomie 14,3 mln zł, co było drugim wynikiem w historii po rekordowym roku 2022, w którym ujęty został wynik na sprzedaży spółki Oktawave S.A. (21,8 mln zł). Sprzedaż we wrześniu 2023 r. spółek segmentu marketingowego tj. K2 Precise S.A. i Agencja K2 Sp. z o.o. oznaczała zaksięgowanie wyniku ze sprzedaży tych spółek w kwocie 9,8 mln zł. Wygenerowany do momentu transakcji łączny zysk netto zbytych spółek w kwocie 1,4 mln zł został rozpoznany jako „Zysk / strata dotyczący grupy aktywów do zbycia i działalności zaniechanej”. Z kolei wynik netto spółki PerfectBot został ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, w kwocie ujemnej -0,6 mln zł, uwzględniając 50% udział Grupy Kapitałowej Grupy Fabrity.

 

Emitent zastrzega, iż Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za 2023 r. jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co oznacza, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

 

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za rok 2023, którego publikację zaplanowano na 10 kwietnia 2024 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.