Raport bieżący 4/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne, nieaudytowane, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za 12 miesięcy 2021 roku.

 

Dane 2021 w porównaniu do 2020

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

123,8 mln zł wobec 119,7 mln zł (wzrost o 4,1 mln zł);

 

* Przychody operacyjne

74,2 mln zł wobec 66,5 mln zł (wzrost o 7,7 mln zł)

 

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

 

6,3 mln zł wobec 8,0 mln zł (spadek o 1,7 mln zł);

* EBITDA:

12,9 mln zł wobec 14,7 mln zł (spadek o 1,8 mln zł).

 

Wstępne skonsolidowane wyniki roczne Grupy K2 wskazują na wzrost sprzedaży o 4,1 mln zł do poziomu blisko 124 mln zł, co jest najwyższym poziomem w historii Grupy.

Przychody operacyjne zwiększyły się o 11,6% przekraczając poziom 74 mln zł, również najwyższy w historii.

Wynik na działalności operacyjnej obniżył się o 1,7 mln zł do kwoty 6,3 mln zł w stosunku do 8,0 mln zł w roku 2020. Podobnie wynik EBITDA Grupy K2 zmniejszył się o 1,8 mln zł do kwoty 12,9 mln zł.

 

Największy segment Grupy – Software, a także segment Cloud osiągnęły w 2021 roku kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży oraz wyniki zbliżone do roku 2020. Zmniejszył się natomiast zysk segmentu Marketing, na co istotny wpływ miały: wzrost kosztów rozwoju przyszłościowego projektu PerfectBot oraz zakończenie współpracy z jednym z głównych klientów spółki K2 Precise.

 

Przy analizie porównawczej wyników lat 2021 i 2020 należy wskazać, że w roku 2021 wyższe były niegotówkowe koszty programów opcyjnych (1,2 mln zł versus 0,8 mln zł w 2020 r) i jednocześnie do zera spadło wsparcie pandemiczne (w roku 2020 wynosiło ono 0,75 mln zł).

 

Zarówno w roku 2020 jak i 2021 zastosowanie MSSF 16 wpłynęło na wynik EBITDA poprzez zwiększenie amortyzacji o kwotę w wysokości 2 mln zł.

 

Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co oznacza, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

 

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w skonsolidowanym rocznym raporcie Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021, którego publikację zaplanowano na 28 kwietnia 2022 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.