Raport bieżący 5/2023

 

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne, nieaudytowane, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za 12 miesięcy 2022 roku.

 

Dane 2022 vs 2021 wg noty segmentowej obejmującej Segment Software (Fabrity), Segment Marketingowy (Agencja K2, K2 Precise) i Segment SSC (K2 Holding) wraz z wyłączeniami.

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

110,8 mln zł wobec 105,8 mln zł (wzrost o 5,0 mln zł, +4,7%);

* Przychody operacyjne

67,5 mln zł wobec 54,9 mln zł (wzrost o 12,6 mln zł, +23%)

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

7,6 mln zł wobec 7,5 mln zł (wzrost o 0,1 mln zł, +1,3%);

* EBITDA:

10,4 mln zł wobec 10,1 mln zł (wzrost o 0,3 mln zł, +3%).

 

Prezentowane szacunkowe wyniki obejmują segmenty biznesowe Software i Marketing z wyłączeniem zbytej spółki Oktawave S.A. oraz spółki PerfectBot Sp. z o.o. po zmianie metody konsolidacji na metodę praw własności.

 

Wstępne skonsolidowane wyniki roczne Grupy K2 wg noty segmentowej wskazują na wzrost sprzedaży o 5,0 mln zł, do poziomu blisko 111 mln zł.

 

Przychody operacyjne Grupy zwiększyły się o 23% rdr w wyniku wzrostu biznesu Fabrity o 34,5% oraz lepszych od oczekiwanych wyników spółki K2 Precise, dla której rok 2022 był okresem odbudowy skali działalności po utracie istotnego klienta w roku 2021.

 

Zysk na działalności operacyjnej oraz wynik EBITDA pozostały na porównywalnym poziomie do roku ubiegłego. Należy jednak podkreślić, iż wyniki roku 2022 zostały osiągnięte w istotnie trudniejszych warunkach rynkowych, związanych przede wszystkim z presją wynagrodzeniową, wysoką inflacją, niepewnością związaną z wojną w Ukrainie i pogorszeniem koniunktory gospodarczej. Pomimo tego, zarówno spółka Fabrity jak i K2 Precise zwiększyły skalę działania, szczególnie w czwartym kwartale 2022 roku, który zaznaczył się satysfakcjonującymi wynikami wszystkich spółek Grupy.

 

Na wyniki roku 2022 istotny wpływ miały dwa zdarzenia: sprzedaż spółki Oktawave S.A. oraz pozyskanie inwestorów dla spółki PerfectBot Sp. z o.o. i związana z tym zmiana sposobu konsolidacji tej spółki.

 

Wynik ze sprzedaży spółki Oktawave, ujęty w pozycji Przychody/koszty finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, miał wartość 21 mln zł, co przełożyło się na osiągnięcie w 2022 roku rekordowego poziomu skonsolidowanego zysku netto i umożliwiło wypłacenie rekordowej dywidendy w wysokości 8,40 zł na 1 akcję (wraz z dywidendą zaliczkową za rok 2022).

 

Emitent wskazuje również, że w roku 2022 r. rozpoznano pozostałą część zrealizowanego programu opcyjnego dla Zarządu Emitenta na łączną kwotę 0,7 mln zł w porównaniu do kwoty 1,2 mln w roku 2021.

Zastosowanie MSSF 16 wpłynęło na wynik EBITDA poprzez zwiększenie amortyzacji w roku 2022 o kwotę w wysokości 2,2 mln zł w porównaniu do kwoty 2,1 mln w roku 2021.

 

W związku z toczącym się przeglądem opcji strategicznych dla spółek segmentu marketingowego Emitent przewiduje zmianę sposobu konsolidacji tych spółek i ujęcie ich w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2022 jako grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży.

 

Dane skonsolidowane 2022 vs 2021 po zmianie prezentacji:

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

53,4 mln zł wobec 40,7 mln zł (wzrost o 12,7 mln zł, +31,2%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

5,0 mln zł wobec 5,0 mln zł (bez zmian);

* Zysk netto:

24,7 mln zł wobec 4,5 mln zł (wzrost o 20,2 mln zł).

 

Celem przeglądu opcji jest w szczególności poszukiwanie inwestorów strategicznych, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze oraz sposoby wykorzystania ewentualnie pozyskanych środków, jak również brak działań Emitenta związanych z pozyskaniem inwestora, zawarciem aliansu lub dokonaniem transakcji. Żadne decyzje związane z realizacją konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

 

W związku z powyższym wyniki netto spółek K2 Precise i Agencja K2, odpowiednio 1,3 mln i 0,8 mln, zostaną ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym jako grupa aktywów przeznaczonych do zbycia. Ponadto wynik netto spółki Oktawave za okres od stycznia do czerwca 2022 w wysokości -0,5 mln zł oraz wynik netto spółki PerfectBot w okresie od stycznia do sierpnia 2022 w wysokości -0,7 mln zostaną ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym jako działalność zaniechana / grupa aktywów do zbycia. Wynik netto spółki PerfectBot od września 2022 zostanie ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy K2 metodą praw własności uwzględniając 50% udział Grupy Kapitałowej K2 Holding.

 

Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co oznacza, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

 

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w skonsolidowanym rocznym raporcie Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2022, którego publikację zaplanowano na 27 kwietnia 2023 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.