Raport bieżący 7/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. [dalej: Emitent] przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za okres styczeń-marzec 2022 roku.

 

Dane skonsolidowane; spółka zależna Oktawave S.A. konsolidowana metodą pełną:

Dane za I kwartał 2022 roku wobec I kwartału 2021 roku:

* Przychody ze sprzedaży usług:

36,1 mln zł wobec 32,2 mln zł (wzrost o 3,9 mln zł, +12%);

* Przychody operacyjne

20,7 mln zł wobec 17,9 mln zł (wzrost o 2,8 mln zł, +15,6%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

1,4 mln zł wobec 1,6 mln zł (spadek o 0,2 mln zł);

* EBITDA:

3,0 mln zł wobec 3,3 mln zł (spadek o 0,3 mln zł).

 

 

Dane skonsolidowane bez ujęcia spółki zależnej Oktawave S.A., która została zaklasyfikowana jako Grupa aktywów przeznaczonych do zbycia:

Dane za I kwartał 2022 roku wobec I kwartału 2021 roku:

* Przychody ze sprzedaży usług:

31,3 mln zł wobec 28,2 mln zł (wzrost o 3,1 mln zł, +11%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

1,6 mln zł wobec 2,0 mln zł (spadek o 0,4 mln zł);

* EBITDA:

2,3 mln zł wobec 2,7 mln zł (spadek o 0,4 mln zł).

 

Wstępne skonsolidowane wyniki za okres styczeń-marzec 2022 roku Grupy K2 (z konsolidacją pełną Oktawave S.A.) wskazują na wzrost sprzedaży o 12% rdr, tj. o 3,9 mln zł, do poziomu blisko 36,1 mln zł, co jest najwyższym poziomem w historii Grupy w okresie pierwszego kwartału. Przychody operacyjne zwiększyły się o 15,6% rdr, osiągając kwotę blisko 21 mln zł, co jest również najwyższym rezultatem w historii Grupy za okres pierwszego kwartału.

 

W ujęciu z konsolidacją pełną Oktawave S.A. skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej za 1. kwartał 2022 r. obniżył się o 0,2 mln zł do kwoty 1,4 mln w stosunku do 1,6 mln zł w porównywalnym okresie roku 2021. Wynik EBITDA Grupy K2 zmniejszył się o 0,3 mln do kwoty 3 mln zł.

 

Segmenty technologiczne Grupy – Software i Cloud – osiągnęły w pierwszym kwartale 2022 roku kilkunastoprocentowe wzrosty sprzedaży. I kwartał w segmencie Software zakończył się obniżeniem wyników w ujęciu r/r jednak z perspektywą ich poprawy w kolejnych kwartałach br. Widoczna jest poprawa wyników w spółce Oktawave S.A.

 

Zarówno w roku 2021, jak również w roku 2022 zastosowanie MSSF16 wpłynęło w I. kwartale na wynik EBITDA poprzez zwiększenie amortyzacji o kwotę około 0,6 mln zł.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej K2 Holding za I kwartał 2022 roku, którego publikację zaplanowano na 26 maja 2022 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich.