Raport bieżący 27/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. ([dalej: „Emitent”)] przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za I półrocze 2022 r.

 

Dane za pierwsze półrocze 2022 roku wobec pierwszego półrocza 2021 roku, z ujęciem zbytej spółki Oktawave (dane skonsolidowane Grupy wg noty segmentowej):

* Przychody ze sprzedaży usług:

66,7 mln zł wobec 61,1 mln zł (wzrost o 5,6 mln zł, +9,2%);

* Przychody operacyjne

43,9 mln zł wobec 36,5 mln zł (wzrost o 7,4 mln zł, +20,3%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

3,5 mln zł wobec 3,1 mln zł (wzrost o 0,4 mln zł; +12,9%);

* EBITDA:

6,8 mln zł wobec 6,5 mln zł (wzrost o 0,3 mln zł; +4,6%).

 

Dane za pierwsze półrocze 2022 roku wobec pierwszego półrocza 2021 roku, z wyłączeniem zbytej spółki zależnej Oktawave S.A.:

* Przychody ze sprzedaży usług:

56,7 mln zł wobec 52,9 mln zł (wzrost o 3,8 mln zł, +7,2%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

3,9 mln zł wobec 3,9 mln zł;

* EBITDA:

5,4 mln zł wobec 5,3 mln zł (wzrost o 0,1 mln zł).

 

Wstępne skonsolidowane wyniki za okres pierwszego półrocza 2022 roku Grupy K2 wskazują na istotny rozwój biznesu Grupy. Wzrost przychodów operacyjnych w I półroczu 2022 wyniósł w skali całej Grupy 20% (z konsolidacją pełną zbytej spółki Oktawave S.A.), a głównym motorem wzrostu była spółka Fabrity, która w omawianym okresie osiągnęła 30% wzrostu przychodów i blisko 35% wzrostu przychodów operacyjnych.

 

W obliczu presji kosztowej pozwoliło to uzyskać porównywalne do ubiegłorocznych wyniki na poziomie operacyjnym, zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i na poziomie poszczególnych segmentów.

Zarówno w roku 2021, jak również w roku 2022, zastosowanie MSSF16 wpłynęło w I półroczu na wynik EBITDA poprzez zwiększenie amortyzacji o kwotę około 1,1 mln zł.

 

Wynik ze sprzedaży spółki Oktawave, ujęty w pozycji Przychody/koszty finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniósł 21,3 mln zł, co przełożyło się na osiągnięcie rekordowego poziomu skonsolidowanego zysku brutto na szacunkowym poziomie 25,5 mln zł. Wynik ze sprzedaży spółki Oktawave na poziomie jednostkowego sprawozdania K2 Holding S.A. wyniósł 14,2 mln zł, a jednostkowy wynik brutto to szacunkowo 16,1 mln zł.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w półrocznym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej K2, którego publikację zaplanowano na 30 sierpnia 2022 r.

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich. Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich