Raport bieżący 46/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za trzy kwartały 2022 r.

 

Dane za okres styczeń-wrzesień 2022 roku wobec analogicznego okresu roku 2021, z wyłączeniem zbytej spółki Oktawave i spółki PerfectBot konsolidowanej metodą praw własności:

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

81,4 mln zł wobec 75,1 mln zł (wzrost o 6,3 mln zł, +8,4%);

* Przychody operacyjne:

49,2 mln zł wobec 40,6 mln zł (wzrost o 8,6 mln zł, +21,2%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

5,3 mln zł wobec 6,1 mln zł (spadek o 0,8 mln zł; -13,1%);

* EBITDA:

7,4 mln zł wobec 8,1 mln zł (spadek o 0,7 mln zł; -8,6%).

 

Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki Grupy K2 za trzy kwartały 2022 roku wskazują na istotny rozwój biznesu Grupy. Przychody operacyjne wzrosły o 21% rdr, przy czym Emitent wskazuje na wyłączenie z konsolidacji wyników Oktawave S.A. (spółka zależna sprzedana w czerwcu br.) oraz PerfectBot Sp. z o.o. (od września 2022 r. konsolidacja metodą praw własności po utracie kontroli związanej ze zbyciem części udziałów i przeprowadzonej z sukcesem rundzie finansowania zewnętrznego). Głównym motorem wzrostu skali działalności Grupy była spółka Fabrity, która w omawianym okresie osiągnęła 31% wzrostu przychodów i blisko 35% wzrostu przychodów operacyjnych. W obliczu presji kosztowej i niższych w trzecim kwartale wyników w poszczególnych obszarach biznesowych, skonsolidowany zysk operacyjny wypracowany w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku był o 0,8 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku 2021. W istotnej części różnica ta wynika ze słabszych wyników spółki K2 Precise w trzecim kwartale 2022 r.

 

Wynik ze sprzedaży spółki Oktawave, ujęty w pozycji Przychody/koszty finansowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, miał wartość 21 mln zł, co przełożyło się na osiągnięcie rekordowego poziomu skonsolidowanego zysku brutto na szacunkowym poziomie 26,5 mln zł dla okresu trzech kwartałów 2022 r.

Wynik netto spółki Oktawave za okres od stycznia do czerwca 2022 w wysokości -0,5 mln zł oraz wynik netto spółki PerfectBot w okresie od stycznia do sierpnia 2022 w wysokości -0,7 mln zostaną ujęte w sprawozdaniu skonsolidowanym jako działalność zaniechana / grupa aktywów do zbycia. Wynik netto spółki PerfectBot za wrzesień 2022 zostanie ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy K2 metodą praw własności uwzględniając 50% udział Grupy Kapitałowej K2 Holding.

 

Wynik ze sprzedaży spółki Oktawave na poziomie jednostkowego sprawozdania K2 Holding S.A. wyniósł 14 mln zł, a jednostkowy wynik brutto to szacunkowo 15,4 mln zł za okres trzech kwartałów 2022 r. Emitent wskazuje również, że w trzecim kwartale 2022 r. w sprawozdaniu jednostkowym K2 Holding S.A. rozpoznano pozostałą część zrealizowanego programu opcyjnego dla Zarządu Emitenta w kwocie 0,4 mln zł, co narastająco w roku 2022 oznacza kwotę 0,7 mln zł.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej K2 za okres trzech kwartałów 2022, którego publikację zaplanowano na 24 listopada 2022 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich