Raport bieżący 35/2023

Zarząd Fabrity Holding S.A. [dalej: Emitent] przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity za trzy kwartały 2023 r.

Dane za okres styczeń-wrzesień 2023 roku wobec analogicznego okresu roku 2022, z wyłączeniem zbytych spółek Oktawave, K2 Precise, Agencja K2 i spółki PerfectBot konsolidowanej metodą praw własności:

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

49,3 mln zł wobec 38,3 mln zł (wzrost o 11,0 mln zł, +29%);

 

* Przychody operacyjne:

44,7 mln zł wobec 33,8 mln zł (wzrost o 10,9 mln zł, +32%);

 

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

4,1 mln zł wobec 3,4 mln zł (wzrost o 0,7 mln zł);

 

* EBITDA:

5,9 mln zł wobec 5,4 mln zł (wzrost 0,5 mln zł).

 

Po bardzo dobrym dla spółki zależnej Fabrity Sp. z o.o. trzecim kwartale b.r., wstępne skonsolidowane wyniki za okres 9 miesięcy 2023 roku wskazują na kontynuację szybkiego rozwoju kluczowych dla Grupy usług IT. Wzrost przychodów operacyjnych za 9 miesięcy wyniósł 32%, a przychodów ogółem blisko 29%. W okresie sprawozdawczym Grupa Fabrity osiągnęła również wyższy wynik operacyjny, który wyniósł 4,1 mln zł w porównaniu do 3,4 mln zł za okres pierwszych 9 miesięcy roku ubiegłego. W obecnej strukturze Grupy niemal całość wyników należy przypisać do spółki zależnej Fabrity Sp. z o.o. co w sytuacji spowolnienia na rynku usług IT i przy zmienionej strukturze kosztów będącej pochodną zmian w struktury Grupy, jest istotnym osiągnięciem.

 

W omawianym okresie na dane finansowe Grupy istotny wpływ miała sprzedaż spółek Segmentu Marketingowego wieńcząca roczny okres przeglądu opcji strategicznych. Skonsolidowany wynik brutto z tej transakcji ujęty w sprawozdaniu finansowym Grupy wyniósł 9,9 mln zł, co przełożyło się na osiągnięcie łącznego skonsolidowanego zysku netto w wysokości 12,3 mln zł narastająco za 3 kwartały bieżącego roku.

 

Wynik netto spółki PerfectBot zostanie ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności w kwocie (-0,4) mln zł, co wynika z uwzględnienia 50-procentowego udziału Grupy Kapitałowej Fabrity Holding w kapitale tej spółki.

 

Zastosowanie MSSF16 wpłynęło w omawianym okresie na wynik skonsolidowany EBITDA poprzez zwiększenie amortyzacji o kwotę około 1,2 mln zł.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną przedstawione w śródrocznym skróconym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Fabrity za okres trzech kwartałów 2023, którego publikację zaplanowano na 23 listopada 2023 r.

 

 

Dane osoby dokonującej zawiadomienia: Artur Piątek – Wiceprezes Zarządu