Raport bieżący 6/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. [dalej: Emitent] przekazuje do wiadomości publicznej wybrane nieaudytowane, wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej K2 Holding za pierwszy kwartał 2023 roku.

 

Dane skonsolidowane za okres styczeń – marzec 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 po zmianie ich prezentacji, tj. Segment Software (Fabrity) i Segment SSC (K2 Holding) wraz z wyłączeniami, BEZ ujęcia Segmentu Marketingowego, który został ujęty jako grupa aktywów przeznaczona do sprzedaży:

* Przychody ze sprzedaży usług:

16,0 mln zł wobec 11,8 mln zł (wzrost o 4,2 mln zł, +35,6%);

* Przychody operacyjne:

14,1 mln zł wobec 10,5 mln zł (wzrost o 3,6 mln zł, +34,3%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

1,6 mln zł wobec 1,2 mln zł (wzrost o 0,4 mln zł, +33,3%);

* EBITDA:

2,2 mln zł wobec 1,8 mln zł (wzrost o 0,4 mln zł, +22,2%).

 

Dane skonsolidowane za pierwszy kwartał 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022 wg noty segmentowej obejmującej Segment Software (Fabrity) i Segment SSC (K2 Holding) WRAZ z Segmentem Marketingowym (Agencja K2, K2 Precise):

* Przychody ze sprzedaży usług:

30,2 mln zł wobec 31,2 mln zł (zmniejszenie o 1,0 mln zł, -3%);

* Przychody operacyjne:

19,1 mln zł wobec 16,0 mln zł (wzrost o 3,1 mln zł, +19%);

* Wynik na działalności operacyjnej skorygowany (EBIT skorygowany):

2,2 mln zł wobec 2,1 mln zł (wzrost o 0,1 mln zł);

* EBITDA skorygowana:

2,4 mln zł wobec 2,2 mln zł (wzrost o 0,2 mln zł).

 

 

Wstępne skonsolidowane wyniki Grupy K2 wykazują kontynuację silnego wzrostu skali biznesu Fabrity. Spółka zanotowała w pierwszym kwartale 2023 wzrost przychodów ze sprzedaży o 36% rdr, a przychodów operacyjnych o 30% rdr. Jednocześnie zwiększona skala działalności przełożyła się na poprawę zysku operacyjnego o 34% rdr, do kwoty 1,5 mln zł.

Wzrosty prezentowane przez spółkę Fabrity wynikają przede wszystkim z kontynuacji i rozwoju współpracy z wieloletnimi klientami spółki. Przyczyniło się do nich także istotne poszerzenie skali kooperacji z agencją Frontex oraz skuteczne pozyskiwanie nowych klientów, dzięki zbudowanym w 2022 roku procesom marketingu i sprzedaży.

Natomiast segment Marketingowy zanotował w pierwszym kwartale 2023 roku spadek przychodów operacyjnych o blisko 11% przy wyniku operacyjnym na poziomie 0,6 mln zł.

 

Wg noty segmentowej wyniki finansowe Grupy K2 obejmujące również Segment Marketingowy to 30 mln zł przychodów (spadek r/r o 3%) przy wzroście przychodów operacyjnych o 19% do 19 mln zł i poprawie wyniku operacyjnego o 11% do kwoty 2,2 mln zł. Spadek łącznych przychodów Grupy wynika ze zmiany struktury przychodów w Segmencie Marketing – mniejszy udział kampanii zamawianych w mediach oraz produkcji zewnętrznych, a większy – usług digitalowych (SEO, social media, Martech).

 

W związku z przeglądem opcji strategicznych wyniki netto spółek K2 Precise i Agencja K2 zostaną przedstawione w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wynik grupy aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto wynik netto spółki PerfectBot zostanie ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, co wynika z uwzględnienia 50-procentowego udziału Grupy Kapitałowej K2 Holding w kapitale tej spółki.

 

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej K2 Holding za pierwszy kwartał 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 25 maja 2023 r.

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.