Raport bieżący 36/2024

Zarząd Fabrity Holding S.A. (dalej: Emitent) przekazuje wybrane nieaudytowane, wstępne, szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za pierwszy kwartał 2024 roku.

 

Dane skonsolidowane Grupy Fabrity za okres styczeń – marzec 2024 r. wobec analogicznych danych za rok 2023, przedstawiające wyniki: 1) segmentu Software, obejmującego spółkę zależną Fabrity sp. z o.o. i konsolidowaną metodą pełną spółkę Panda Group sp. z o.o. oraz 2) segmentu SSC (Fabrity Holding S.A.) wraz z wyłączeniami.

 

* Przychody ze sprzedaży usług:

18,9 mln zł wobec 16,1 mln zł (wzrost o 2,8 mln zł, +17%);

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT):

1,8 mln zł wobec 1,6 mln zł (wzrost o 0,2 mln zł);

* EBITDA:

2,4 mln zł wobec 2,2 mln zł (wzrost o 0,2 mln zł).

 

Prezentowane szacunkowe wyniki obejmują na poziomie operacyjnym segment biznesowy Software, który zawiera spółkę zależną Fabrity sp. z o.o. i spółkę Panda Group sp. z o.o. oraz segment SSC. Wstępne skonsolidowane wyniki Grupy Fabrity za pierwszy kwartał 2024 roku wskazują na wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 2,8 mln zł, tj. o 17%, do poziomu 18,9 mln zł. Wynik ten Grupa zawdzięcza rozwojowi biznesu spółki zależnej Fabrity oraz ujęciu w wynikach skonsolidowanych kwoty 1,0 mln zł przychodów spółki Panda Group.

 

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej za okres pierwszego kwartału 2024 roku wyniósł 1,8 mln zł, co oznacza wzrost o 0,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skonsolidowany wynik EBITDA kształtował się na poziomie 2,4 mln zł, co wskazuje również na wzrost nominalnie o 0,2 mln zł. Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia wypracowane zyski i wskazuje, iż wyniki zostały uzyskane w wymagających warunkach rynkowych, związanych przede wszystkim z pogorszeniem koniunktury na rynku IT i wahaniami kursów walut z trendem umocnienia się polskiej waluty, niekorzystnym z punktu widzenia eksportera usług.

 

W pierwszych trzech miesiącach roku 2024 Grupa Emitenta wypracowała szacunkowo zysk netto na poziomie 1,3 mln zł, tj. porównywalnym do wyniku netto z działalności kontynuowanej (bez wyniku zbytego segmentu marketingowego) dot. analogicznego okresu roku 2023. Wynik netto spółki PerfectBot został ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, w kwocie -0,25 mln zł, uwzględniając 50% udział Grupy Kapitałowej Fabrity.

 

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za pierwszy kwartał 2024 roku, którego publikację zaplanowano na 29 maja 2024 r.

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.