Raport bieżący 26/2022

 

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zostało rozksięgowane na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) oznaczonych kodem ISIN PLALMTL00072, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2017 roku, zmienionego następnie uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2018 roku („Program Motywacyjny III”).

 

W związku z powyższym, zgodnie z treścią z art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5 159,80 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).

 

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 563 428,70 zł (słownie: jeden milion, pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na

15 634 287 akcji zwykłych na okaziciela w tym:

– 9 800 570 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

– 1 507 440 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

– 3 769 430 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

– 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

– 150 770 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

– 100 513 akcji zwykłych na okaziciela serii F;

– 103 196 akcji zwykłych na okaziciela serii G;

– 51 598 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 15 634 287 (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści cztery dwieście osiemdziesiąt siedem).

 

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 77 397,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych).

 

Jednocześnie Spółka informuje, że 51 598 akcji serii I z kodem ISIN PLALMTL00072 będzie podlegać asymilacji z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN PLALMTL00023 oraz zostanie wprowadzone do obrotu giełdowego.

 

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.