Raport bieżący 45/2022

 

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym zostało rozksięgowane na rachunkach inwestycyjnych akcjonariuszy:

 

30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,

 

oznaczonych nowym kodem ISIN [PLK2ITR00077], objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału określonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17.12.2020 r. zmienioną następnie uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 sierpnia 2022 r. („Uchwała”).

 

W związku z powyższym, zgodnie z treścią z art. 451 § 2 oraz 452 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 467 655 zł (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 2 467 655 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

 

2 317 655 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

60 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

 

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 2 467 655 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć).

 

Spółka informuje, że po wydaniu ww. akcji, w Spółce został w całości wyczerpany warunkowy kapitał zakładowy określony w Uchwale.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że 30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 30 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 60 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych nowym kodem ISIN [PLK2ITR00077] będzie podlegać asymilacji z pozostałymi akcjami zarejestrowanymi pod kodem ISIN [PLK2ITR00010] oraz zostanie wprowadzone do obrotu giełdowego.

 

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki złoży odpowiedni wniosek do sądu rejestrowego celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS.