Raport bieżący 9/2024

Na podstawie § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ATM Grupa S.A.informuje o wygaśnięciu mandatu na skutek śmierci Członka Rady Nadzorczej.

 

Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. z głębokim żalem informuje, że w dniu 29 czerwca 2024 r. powziął informację o śmierci w dniu 29 czerwca 2024 r. Pani Barbary Pietkiewicz, Członka Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S. A. W związku z powyższym z dniem 29 czerwca 2024 r. wygasł mandat pani Barbary Pietkiewicz jako Członka Rady Nadzorczej.