Zarząd City Interactive S.A.przekazuje wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 czerwca
2011 roku:

Pan Marek Tymiński – dysponujący na ZWZA liczbą 6.480.794 głosów z
6.480.794 akcji, stanowiących 99,99% głosów na tym ZWZA oraz 56,23%
ogólnej liczby głosów.