Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do
publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 16 stycznia 2012 r.
Spółka dokonała wykupu łącznie 13.322 sztuk obligacji zwykłych na
okaziciela, oprocentowanych, serii 1 i 2, wyemitowanych przez Spółkę
odpowiednio w dniu 15 lipca 2009 r. i 11 września 2009 r., na łączną
kwotę wraz z odsetkami za V okres odsetkowy w wysokości 14.945.306,74
zł.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest
faktem, iż wykup obligacji może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji
finansowej Emitenta.