Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do
publicznej wiadomości informację poufną, iż w dniu 29 marca 2012 r.
Spółka dokonała wykupu 28.850 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela,
oprocentowanych, serii AA, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 8 marca
2010 r. na podstawie uchwały Zarządu nr 2/III/2010, na kwotę wraz z
odsetkami w wysokości 29.674.661,50 zł. Podanie niniejszej informacji do
wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż wykup obligacji może
mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.