Raport bieżący 14/2022

 

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, iż w ramach prac związanych z przygotowaniem śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze 2022 roku w dniu 9 września 2022 r. zostały zakończone analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wynikiem przeprowadzonej analizy testów na utratę wartości posiadanych udziałów oraz wartości udzielonych pożyczek dla spółki zależnej Draftex Automotive GmbH jest konieczność dokonania odpisu aktualizującego w kwocie 19,7 mln zł, będącego konsekwencją wzrostu stopy dyskontowej tj. wskaźnika średniego ważonego kosztu kapitału (WACC). Wzrost stopy dyskontowej wynika w całości z czynników zewnętrznych wobec Spółki, będących konsekwencją zmiany warunków makroekonomicznych.

W konsekwencji, w tym samym dniu, Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartość tych aktywów. Wpływ dokonania opisanego powyżej odpisu na jednostkowy wynik netto Sanok Rubber Company S.A. będzie wynosił minus 19,7 mln zł jednocześnie nie będzie miał wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2022 roku.

Spółka informuje również, że wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej, podkreślając jednocześnie, iż prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość odpisów aktualizujących zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku, który zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2022 zostanie opublikowany 30 września 2022 roku.