Raport bieżący 2/2022

 

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 marca 2022 r. zostały zakończone analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company S.A. na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wobec powyższego Spółka informuje, że wynik przeprowadzonej analizy testów na utratę wartości posiadanych udziałów oraz wartości udzielonych pożyczek dla spółki zależnej QMRP wobec pogarszających się perspektyw rynkowych a w konsekwencji również prognoz co do przyszłości realizacji zakładanego modelu biznesowego na rynku chińskim wykazuje, iż nastąpiła znacząca utrata wartości zaangażowanych przez Spółkę aktywów.

W konsekwencji, w tym samym dniu, Zarząd Spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartość tych aktywów. Wpływ dokonania opisanych wyżej odpisów na jednostkowy wynik netto Sanok Rubber Company S.A. będzie wynosił minus 12,1 mln zł.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company wynik przeprowadzonych testów wykazał konieczność odpisu w kwocie minus 5,8 mln zł. dotyczącego wartości firmy, rozpoznanej w wyniku nabycia i ostatecznego rozliczenia przejęcia udziałów QMRP o czym Spółka informowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2017.

Spółka informuje również, że wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Jednocześnie Spółka informuje, prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok 2021 są w dalszym ciągu w trakcie przygotowania oraz weryfikacji przez biegłego rewidenta i tym samym wskazane powyżej kwoty odpisów mogą ulec zmianie. Ostateczna wartość odpisów aktualizujących zostanie przedstawiona w sprawozdaniach finansowych Spółki za rok 2021, które zostaną opublikowane zgodnie z komunikatem bieżącym Spółki nr 1/2022 w dniu 25 marca 2022 r.