WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2011 półrocze /2010 półrocze / 2011 półrocze /2010
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW 78 450,00 36 807,00 19 774,00 9 192,00
II. ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 7 983,00 1 244,00 2 012,00 311,00
III. ZYSK (STRATA) BRUTTO 9 842,00 2 389,00 2 481,00 597,00
IV. ZYSK (STRATA) NETTO 9 601,00 1 974,00 2 420,00 493,00
V. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 12 646,00 -2 158,00 3 188,00 -539,00
VI. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYNEJ -5 288,00 -104,00 -1 333,00 -26,00
VII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -4 531,00 2 734,00 -1 142,00 683,00
VIII. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 2 827,00 472,00 713,00 118,00
IX. WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE BILANSU 30,06 31,12 30,06 31,12
X. AKTYWA RAZEM 115 875,00 95 917,00 29 066,00 23 136,00
XI. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 42 077,00 33 792,00 10 555,00 8 151,00
XII. ZOBOWIAZANIA DŁUGOTERMINOWE 4 034,00 0,00 1 012,00 0,00
XIII. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 34 679,00 32 751,00 8 699,00 7 900,00
XIV. KAPITAŁ WŁASNY 66 291,00 56 565,00 16 628,00 13 644,00
XV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 52000 52 000,00 52 000,00 13 044,00 12 543,00
XVI. LICZBA AKCJI 52 000 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00 52 000 000,00
XVII. ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (W ZŁ/EURO) 0,18 0,04 0,05 0,01

[Dowiedz się więcej]