Zarząd Amica Wronki S.A. informuje, że w dniu 30 maja 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Amica Wronki Spółka Akcyjna, na mocy Uchwały Nr 17/2011 w sprawie podziału zysku bilansowego
za rok obrotowy 2010 podjęło decyzję, co do podziału (przeznaczenia) całości zysku bilansowego
za rok obrotowy 2010 w kwocie 17 391 620,09 zł, powiększonego o kwotę kapitału zapasowego,
w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 5 934 198,91 zł,
na wypłatę dywidendy [w wysokości 3 zł (trzech złotych) brutto na jedną akcję].
[Łącznie na wypłatę dywidendy Emitent przeznaczy kwotę w wysokości brutto 23 325 819 zł
(dwudziestu trzech milionów trzystu dwudziestu pięciu tysięcy ośmiuset dziewiętnasty złotych)].

Dzień ustalenia listy Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień D) został wyznaczony
na 15 czerwca 2011 roku, natomiast dzień wypłaty (dzień W) został określony na 4 lipca 2011 roku.

Wypłatą dywidendy objętych jest 7 775 273 (siedem milionów siedemset siedemdziesiąt pięć
tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji.