Raport Bieżący nr 3/2023

 

Zarząd GAMEDUST S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 lutego 2023 r. Spółka dokonała wypowiedzenia Umowy, zawartej w dniu 25 maja 2022 roku z BIURO OBRACHUNKOWE Wylęgała Teresa FIRMA AUDYTORSKA nr 731, której przedmiotem było przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2021 i 2022. Przyczyną wypowiedzenia jest konieczność wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2022. W konsekwencji dla Spółki korzystnym rozwiązaniem, z punktu widzenia organizacyjnego, jest przeprowadzenie badania ustawowego przez audytora, który przeprowadza zarówno badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, jak i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej. Podstawą wypowiedzenia jest art. 66 ust. 7 pkt. 3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W zakresie powziętej przez Zarząd decyzji Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń.

 

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że wystąpił przypadek wyrażenia w sprawozdaniach z badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta opinii z zastrzeżeniem. Równocześnie, nie wystąpił przypadek wyrażenia opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii. Organem wnioskującym o zmianę firmy audytorskiej był po stronie Spółki Zarząd, zaś organem wyrażającym zgodę na zmianę firmy audytorskiej – Rada Nadzorcza Spółki.

 

 

Rozwiązanie umowy nie jest związane z różnicami poglądów w zakresie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania. W okresie obowiązywania Umowy nie zaistniały rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, pomiędzy osobami zarządzającymi Spółką a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

 

 

Jednocześnie Spółka informuje o naruszeniu obowiązku informacyjnego, związanego z brakiem publikacji raportu EBI o podpisaniu z audytorem wyżej wskazanej umowy, co stanowi naruszenie §3 ust. 1 pkt 11) załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Emitent dołoży wszelkich starań, aby sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

 

 

Spółka będzie informowała o wyborze nowego audytora po podpisaniu umowy na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.