Raport bieżący 40/2023

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r., informuje, że w dniu 8 grudnia 2023 r. otrzymał od pełnomocnika Spółki informację, iż Sąd Okręgowy w Krakowie, IX Wydział Gospodarczy w dniu 6 grudnia 2023 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie:

1) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;

2) uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.;

3) uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.;

4) uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.;

stwierdzając nieważność wskazanych powyżej uchwał oraz zasądzając na rzecz powoda zwrot kosztów postępowania.

 

Spółka niezwłocznie wystąpi o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji i po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem podejmie decyzję w przedmiocie wniesienia środka odwoławczego.