Raport bieżący 36/2022

 

Zarząd ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła zwiększenie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu Rozbudowa wydziału automatycznego przetwarzania surowców złomowych w Nowej Soli przez spółkę zależną ALUMETAL Poland sp. z o.o.(dalej:”Spółka zależna”) o kwotę 8 700 000 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) netto.

W związku z powyższym, łączna kwota budżetu na realizację projektu wynosi obecnie 99 700 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych) netto.

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane istotnym wzrostem rynkowych cen usług i materiałów budowlanych, części maszyn i urządzeń, poszerzeniem zakresu oraz wzrostem kursu walutowego EUR/PLN w stosunku do pierwotnych założeń projektu.

Dodatkowa kwota wydatków inwestycyjnych to wydatki kwalifikujące się do udzielenia wsparcia na realizację w/w przedsięwzięcia w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości do 35% kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Wydatki te będą ponoszone w 2022 i 2023 roku i będą finansowane ze środków własnych Spółki zależnej.

Zasadnicza część tego projektu inwestycyjnego została oddana do eksploatacji zgodnie z harmonogramem w listopadzie 2022 roku co oznacza, że przedsięwzięcie jest w fazie zakończenia i nie przewiduje się dalszych wzrostów budżetu projektu.

Projekt zakłada rozbudowę zdolności produkcyjnych zakładu w Nowej Soli w zakresie automatycznego przygotowywania surowców złomowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej Grupy Alumetal, o czym Spółka poinformowała w raportach bieżących nr 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 roku oraz nr 27/2021 z dnia 4 sierpnia 2021 roku.