Raport bieżący 26/2022

 

Zarząd „K2 Holding” S.A. (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Emitenta w dniu 24 sierpnia 2022 r. uchwały w sprawie zakończenia Drugiego Programu Skupu Akcji Własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia ze skutkiem na dzień 24 sierpnia 2022 r.

 

Emitent opublikował raport bieżący nr 31/2021 w dniu 1 września 2021 r., w którym informował o rozpoczęcia programu skupu akcji własnych Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia („Drugi Program Skupu”), który rozpoczął się w dniu 4 października 2021 r. oraz trwał do dnia 24 sierpnia 2022 r. zgodnie z ww. uchwałą Zarządu („Drugi Program Skupu Akcji Własnych”).

 

Zakończenie Drugiego Programu Skupu Akcji Własnych nastąpiło w związku ze zmianą warunków nabywania akcji własnych dokonanych Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia (dalej zwana: „Uchwałą WZA”), która na dzień publikacji niniejszego Raportu pozostaje w mocy.

 

Emitent informuje, że w ramach realizacji Drugiego Programu Skupu Akcji Własnych nie doszło do nabycia akcji własnych Spółki.

 

Zgodnie z ww. Uchwałą WZA, upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki obejmuje okres do dnia 31 sierpnia 2025 r. nie dłużej jednak niż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych.

 

Emitent nie wyklucza dalszego nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w kolejnych miesiącach bieżącego roku w ramach upoważnienia udzielonego Uchwałą ZWZA na podstawie nowego programu skupu przyjętego przez Zarząd Emitenta.

 

Powyższa informacja przekazywana w wykonaniu obowiązków spoczywających na Emitencie zgodnie z Artykułem 5 ust. 6 Rozporządzenia MAR w związku z Artykułem 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich.