Raport Bieżący nr 21/2022

 

Zarząd Gamedust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 11 lipca 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru (art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h.):

 

 

 

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

 

Data rozpoczęcia subskrypcji: 22.08.2022 roku,

 

Data zakończenia subskrypcji: 30.09.2022 roku.

 

 

 

2) Data przydziału akcji:

 

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

 

 

 

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

 

Nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

 

 

4) Liczba akcji serii H objętych subskrypcją w poszczególnych transzach:

 

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

 

 

 

– Suma objętych akcji serii H:

 

12.250.000 (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

– Poziom objęcia emisji akcji serii H:

 

40,83 proc. (czterdzieści i osiemdziesiąt trzy setne procent)

 

 

 

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

 

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym redukcja nie wystąpiła.

 

 

 

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

 

0,20 zł (dwadzieścia groszy).

 

 

 

7) Sposób opłacenia objętych akcji:

 

Akcje serii H zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

 

 

 

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

 

Nie dotyczy – objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji.

 

 

 

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

 

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji.

 

 

 

Łącznie w ramach subskrypcji akcje serii H zostały objęte przez 4 (cztery) osoby – jedną osobę prawną i trzy osoby fizyczne.

 

 

 

9a) Informacja czy osoby, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu §4 ust.6 Regulaminu ASO:

 

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym subskrypcja nie została podzielona na transze.

 

 

 

Jedna osoba, która objęła akcje serii H jest powiązana z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO tj. Paweł Flieger – członek organu zarządzającego Emitenta.

 

 

 

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

 

W ofercie akcji serii H nie uczestniczyli subemitenci.

 

 

 

11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

 

1/ przygotowania i przeprowadzenia oferty: 17.043,56 zł;

 

2/ wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

 

3/ sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

 

4/ promocji oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: nie dotyczy.

 

– – –

Dodatkowo Zarząd Emitenta zaznacza, iż akcje serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.