Raport bieżący 10/2024

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku oraz nr 9/2024 z dnia 5 marca 2024 roku, Zarząd Sanok Rubber Company S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2024 r. nastąpiło zamknięcie transakcji bezpośredniego nabycia przez Spółkę udziałów stanowiących 100,0% w kapitale zakładowym spółki Teknikum Yhtiöt Oy („Teknikum”) – nastąpiło przeniesienie ww. udziałów Teknikum na Spółkę w zamian za płatności ceny dokonane przez Spółkę.

 

Dla celów zamknięcia transakcji cena za 100% udziałów Teknikum została ustalona w oparciu o uzgodnioną wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (enterprise value) wynoszącą 46,7 mln EUR, oraz w oparciu o mechanizm closing accounts Teknikum (skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzone dla celów zamknięcia transakcji) na dzień 31.03.2024 r. z zastosowaniem przewidzianych w Umowie (zgodnie z definicją zawartą w raporcie bieżącym nr 28/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku) korekt dotyczących poziomu kapitału obrotowego i zadłużenia netto.

 

Zapłata za udziały Teknikum została zrealizowana z dostępnego kredytu inwestycyjnego, o którego pozyskaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku oraz w pozostałej kwocie z dostępnych środków własnych Spółki.