Raport bieżący z plikiem 7/2023

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o ogłoszeniu przez spółkę zależną Emitenta – LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii, adres: Prinses Margrietplantsoen 33, Unit 3.02, 2595AM 's-Gravenhage, RSIN: 854235395 („LeaderMed”, „Podmiot Nabywający”), Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Mercator Medical S.A. („Zaproszenie”) na następujących warunkach:

 

1) przedmiotem Zaproszenia jest nie więcej niż 1.250.701 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy siedemset jeden) zdematerializowanych i dopuszczonych do obrotu akcji zwykłych na okaziciela, wyemitowanych przez Emitenta, zarejestrowanych przez KDPW pod kodem ISIN: PLMRCTR00015, które stanowią nie więcej niż 11,75% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania nie więcej niż 9,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta („Akcje”);

2) proponowana cena nabycia wynosi 48 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych) za jedną Akcję;

3) oferty sprzedaży Akcji w odpowiedzi na Zaproszenie przyjmowane będą w okresie od 13 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.;

4) maksymalna całkowita kwota przeznaczona przez Podmiot Nabywający na nabycie Akcji w wyniku Zaproszenia wynosi 60.033.648 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych);

5) przewidywana data rozliczenia Zaproszenia (nabycia Akcji i zapłaty ostatecznej ceny nabycia Akcji): 6 marca 2023 r.;

6) podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu Zaproszenia jest IPOPEMA Securities S.A.

 

Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji stanowi załącznik do niniejszego raportu. Zostanie ona również zamieszczona na stronie internetowej Emitenta oraz na www.ipopemasecurities.pl.

 

Zaproszenie nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72a i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) („Ustawa o Ofercie Publicznej”). Zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1360).

 

Zaproszenie będzie realizowane wyłącznie w Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie nie będzie traktowane jako oferta sprzedaży lub nakłonienie do oferowania kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych ani nie stanowi reklamy lub promocji instrumentu finansowego lub Emitenta.

 

Zaproszenie nie stanowi rekomendacji ani porady inwestycyjnej, ani jakiejkolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, który zamierza odpowiedzieć na Zaproszenie.

 

Akcjonariusze zainteresowani sprzedażą Akcji powinni we własnym zakresie zapoznać się szczegółowo z treścią Zaproszenia oraz z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi Emitenta, a także dokładnie przeanalizować i ocenić te informacje, a ich decyzja odnośnie sprzedaży akcji Spółki powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl